079-8888888 info@idealmatch.nl

Algemeen
De website www.iDealMatch.nl is een initiatief van iDealMatch. Het doel van deze site is het bieden van informatie over het werkterrein van iDealMatch. De informatie die aangeboden wordt onder de domeinnaam www.iDealMatch.nl is primair gericht op inwoners van Nederland. Iedere bezoeker van www.iDealMatch.nl stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
De informatie op www.iDealMatch.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is iDealMatch niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van www.iDealMatch.nl. iDealMatch heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Privacybeleid
Over het privacybeleid van iDealMatch in relatie tot deze website is een aparte pagina opgenomen. Klik hier om deze pagina te openen.

Rechten van intellectuele eigendom
Deze website bevat mogelijk merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto’s en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is iDealMatch exclusief rechthebbende op deze rechten. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan. iDealMatch behoudt al haar rechten voor.

© iDealMatch mei 2018